Beleidsplan

Doelstelling

Het doel van de Warming Stichting is het bevorderen van de zorg voor en het instandhouden van cultuurhistorische waardevolle landschapskenmerken in Zuidoost-Drenthe. Hierbij ligt de nadruk op het dorp Sleen en omgeving.

De stichting wil dit doel te bereiken door:

  • Het ondersteunen van personen en organisaties die zich in Zuidoost-Drenthe inspannen voor het behoud van het agrarische karakter en het cultuurhistorische erfgoed van de streek, alsmede van onderzoek daarnaar.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Instellingen en personen die op deze terreinen actief zijn, kunnen daartoe een verzoek om financiĆ«le ondersteuning indienen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de stichting:

  1. Het regelen en organiseren van het genereren van opbrengsten uit de onroerende zaken welke zijn nagelaten aan de Stichting door de heer Warming.
  2. Het onderhouden van de onroerende zaken welke zijn nagelaten aan de Stichting door de heer Warming of het regelen daarvan.
  3. Het doen van uitkeringen aan instellingen en personen die activiteiten (willen) ontplooien in lijn met de doelstelling van de Warming Stichting.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar en zal in haar vergadering besluiten nemen over de eventuele steun, die verleend wordt. Het bestuur vergadert in de gemeente Coevorden. Toegang tot de vergadering van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Verslaggeving

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het opmaken van deze stukken zal geschieden door een door het bestuur aangewezen deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van bedoelde stukken.

Voor de wijze waarop de stichting het vermogen beheert, besteedt en uitkeert wordt verwezen naar de jaarlijks op te maken jaarrekening.

Beloning bestuursleden

Het bestuur ontvangt geen beloning. Wel hebben alle bestuurders recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en (minimale) vacatiegelden.

Meer over het bestuur op de pagina van de stichting.

Document beleidsplan

  Beleidsplan Warming Stichting