Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen?

De Warming Stichting verstrekt in principe éénmalige subsidiebijdragen in de vorm van een gift aan concrete projecten. De aanvraag wordt gedaan door een stichting of vereniging. De Warming Stichting geeft in principe geen steun aan individuen.

Beoordelingscriteria

  • Aanvrager is een rechtspersoon: stichting of vereniging
  • De ontvangen aanvraag dient een instantie zonder winstoogmerk te betreffen
  • De aanvragende instantie of diens moederonderneming mag geen of slechts een beperkt eigen vermogen bezitten
  • De doeleinden van de aanvragende instantie moeten passen bij de doelstelling en het beleid van de Warming Stichting
  • De haalbaarheid van het project moet reëel zijn
  • De voorkeur gaat uit naar projecten waaraan ook andere fondsen financieel meewerken.

De procedure

Er zijn twee manieren van aanvragen:

  1. Digitaal: vul het aanvraagformulier
  2. Schriftelijk: print het aanvraagformulier. Vul het volledig in en stuur het naar de Warming Stichting.

Aanvragen en bijlages kunt u bij voorkeur per e-mail naar het secretariaat sturen, schriftelijk mag ook.

Het incompleet invullen van het aanvraagformulier of ontbreken van stukken kan leiden tot vertraging of het niet in behandeling nemen van de aanvraag.

Besluiten over uw aanvraag

Na ontvangst van een aanvraag voor donatie wordt deze binnen een week na ontvangst schriftelijk door het secretariaat bevestigd. Aanvragen worden ter besluitvorming voorgelegd in de bestuursvergadering. De Warming Stichting vergadert minimaal vier keer per jaar. In de bevestigingsbrief wordt vermeld wanneer de eerstvolgende vergadering plaatsvindt. De aanvrager ontvangt, in de regel, ongeveer één week na de besluitvorming bericht.

Stuur uw aanvraag inclusief projectbegroting bij voorkeur via e-mail, schriftelijk mag ook.